НОВ ЗАВЕТ *19*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 19.

 

 

 

 1. Когато Иисус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите Иудейски, отвъд Иордан.

 2. Подире Му тръгнаха много тълпи народ, и Той ги изцери там.

 3. И дойдоха при Него фарисеите и, изкушавайки Го, думаха Му: позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина?

 4. Той им отговори и рече: не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза:

 5. „затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът“?

 6. Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.

 7. Те Му казват: защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?

 8. Той им отговаря: поради вашето жестокосърдие ви е позволил Моисей да напускате жените си; но отначало не беше тъй;

 9. Аз пък ви казвам: който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.

 10. Казват Му Неговите ученици: ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.

 11. А Той им рече: не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено;

 12. защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.

 13. Тогава доведоха при Него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли; учениците пък им забраниха.

 14. Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно.

 15. И като възложи върху им ръце, отиде си оттам.

 16. И ето, един момък се доближи и Му рече: Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?

 17. А Той му отговори: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.

 18. Казва Му: кои? А Иисус рече: не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай;

 19. почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.

 20. Момъкът Му казва: всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?

 21. Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.

 22. Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

 23. А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;

 24. и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

 25. Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха: кой тогава може да се спаси?

 26. А Иисус, като погледна, рече им: за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.

 27. Тогава Петър отговори и Му рече: ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?

 28. А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при пакибитието*, кога Син Човеческий седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена;

     [* Пресъздаването на света при второто Христово пришествие.]

 1. и всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.

 2. А мнозина първи ще бъдат последни, и последни — първи.

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: https://chitanka.info/

 

 

 

Leave a Reply

Translate »
error: Content is protected !!