Седемете духовни закона на успеха *10*

Законът за най-малкото усилие има три компо­нента, три неща, които бихте могли да направи­те, за да задействате принципа „прави по-малко и постигай повече“. Първият компонент е приема­нето. Приемането означава просто да вземете ре­шение: „Днес ще приемам хората, ситуациите, об­стоятелствата и събитията такива, каквито са.“ То­ест, ще помните, че „този момент е такъв, какъв­то трябва да бъде“, защото целият свят е такъв, какъвто трябва да бъде. Този момент, същият който преживявате точно сега, е кулминация на всички моменти, преживени от вас в миналото. Той е та­къв, какъвто е, защото цялата Вселена е такава, каквато е.

 

 

Като се противите на този момент, вие всъщ­ност се противите на цялата Вселена. Вместо то­ва можете да вземете решение днес да не се про­тивите на Вселената, противейки се на момента. Това означава, че приемате този момент напълно и безрезервно. Приемате нещата такива, каквито са, а не такива, каквито бихте искали да бъдат в този момент. Важно е това да се разбере. Може­те да си пожелаете в бъдеще нещата да бъдат раз­лични, но в този момент ще трябва да ги приеме­те такива, каквито са.

 

 

Ако сте обезсърчени и разстроени от някого или от нещо, спомнете си, че не реагирате на човека или ситуацията, а на своите чувства по отноше­ние на човека и ситуацията. Това са ваши чувства и за тях друг няма вина. Когато приемете и осъз­наете това напълно, вие сте готови да поемете отговорността за начина, по който се чувствате, и да го промените. А щом сте в състояние да при­емате нещата такива, каквито са, вие сте готови да поемете отговорността за своето положение и за събитията, на които гледате като на проблем.

 

 

Ето че стигнахме до втория компонент на за­кона за най-малкото усилие: отговорността. Как­во е отговорност? Отговорност означава да не об­виняваш никого и нищо за своето положение, включително и себе си. Отговорност означава, приемайки дадено обстоятелство, дадено събитие, даден проблем, да си способен на градивна реак­ция към положението, такова, каквото е в момен­та. Всеки проблем съдържа в себе си семена на възможности и съзнанието за това ви позволява да вземете момента и да го преобразите в по-доб­ро нещо или в по-добра ситуация.

 

 

Така всяка ситуация, минаваща за неприятна, ще се превърне във възможност за създаване на нещо ново и красиво и всеки, считан за мъчител или тиранин, ще се превърне във ваш учител. Ре­алността е въпрос на интерпретация. И ако вие предпочетете да интерпретирате реалността по то­зи начин, ще имате около себе си много учители и много възможности за развитие.

 

 

Винаги, когато се сблъскате с тиранин, мъчи­тел, учител, приятел или враг (по същество меж­ду тях няма разлика), напомнете си: „Този момент е такъв, какъвто трябва да бъде.“ Каквито и взаи­моотношения да сте създали през живота си, те са тъкмо взаимоотношенията, които са ви нужни за живота в този момент. Зад всички събития има скрит смисъл и този скрит смисъл служи на ва­шата еволюция.

 

 

Третият компонент на закона за най-малкото усилие е непротивенето, което означава, че вашето съзнание е настроено да не се противи и вие сте отхвърлили необходимостта да убеждавате другите в своята правота. Ако наблюдавате хо­рата около себе си, ще установите, че те прекар­ват деветдесет и девет на сто от времето си, отс­тоявайки своите становища. Ако вие просто се отърсите от необходимостта да защитавате схва­щанията си, в резултат ще разполагате с огром­ни количества енергия, прахосвана преди.

 

 

Когато заемете отбранителна позиция, когато обвинявате другите, не приемате момента, не се примирявате с него, животът ви среща съпротив­ление. Винаги, когато срещнете съпротивление, си давайте сметка, че ако насилвате ситуацията, съпротивлението само ще се увеличава. Нали не искате да сте като висок дъб, който не се превива пред бурята, а се прекършва и рухва. Положително бихте предпочели да бъдете гъвкави като тръс­тиката, която се свежда под поривите на вятъра, но оцелява.

 

 

Напълно се откажете да защитавате станови­щето си. Като нямате становище, което да защи­тавате, вие не позволявате да се породи спор. Пра­вите ли го постоянно, престанете ли да се борите и съпротивлявате, вие ще изживеете в пълна мя­ра настоящето, а това е подарък. Веднъж някой ми каза: „Миналото е история, бъдещето е мис­терия, а този момент е дар. Затова се нарича „the present“[1] (настояще).“

 

 

Ако прегърнете настоящето и се слеете с него, ще почувствате, че във всяко живо същество пул­сира огън, светлина, искра на екстаза. А щом за­почнете да усещате това тържество на духа във всичко, което е живо, щом го възприемете напъл­но, във вас ще се зароди радост и вие ще отхвър­лите ужасното бреме на противенето, възмуще­нието и уязвимостта. И едва тогава ще станете весели, безгрижни и свободни.

 

 

В тази радостна, проста свобода вие ще знаете без всякакво съмнение в сърцето си, че всичко, което искате, е достъпно за вас, когато и да го пожелаете, защото вашето желание ще идва от нивото на щастието, не от нивото на тревогата и страха. Не е нужно да давате обяснения; просто заявете своето намерение пред себе си и ще изпитвате удовлетворение, задоволство, радост, сво­бода и автономност във всеки момент от живота си.

 

 

Обещайте си да следвате пътя на непротивенето. Това е пътят, по който природният разум се разгръща спонтанно, без съпротивление и уси­лие. Когато постигнете деликатната комбинация от приемане, отговорност и непротивене, живо­тът ви ще потече без всякакво усилие.

 

 

Ако продължавате да бъдете открити за всякак­ви становища, да не се придържате упорито само към едно, вашите мечти и желания ще се слеят с желанията на природата. Тогава ще можете да ос­вободите намеренията си без остатък и просто да чакате подходящия момент, когато вашите жела­ния ще разцъфнат в реалност. Можете да бъдете сигурни, че ако моментът е подходящ, желанията ви ще се реализират. Това е законът за най-мал­кото усилие.

 

 

[1] На английски думата „present“ означава както подарък, така и нас­тояще. – Б. пр.

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://danchovasilev.com/

 

 

Седемете духовни закона на успеха *2*

***

Преди да дефинираме седемте духовни зако­на, нека си изясним какво разбираме под закон. Закон е процесът, при който се проявява непроявеното; процесът, при който наблюдателят се превръща в наблюдаван; процесът, при кой­то гледащият се превръща в гледка, процесът, посредством който мечтаещият материализи­ра мечтата.

Цялата Вселена, всичко, което съществува във физическия свят, е резултат от непроявеното, което се трансформира в проявено. Всичко, което виждаме, идва от неизвестното. На­шето физическо тяло, предметният свят – всичко, което сме в състояние да възприемем чрез сетивата си – е трансформация на непроявеното, непознатото и невидимото в прояве­но, познато и видимо.

Физическият свят не е нищо друго освен Вис­шата сила, която се връща в себе си, за да се прояви като дух, разум и материя. С други думи, всички процеси на сътворение са процеси,  чрез които се проявява Висшата сила или Бог. Съзнанието в движение се проявява в обекти­те от Вселената, изпълняващи вечния танц на живота.

Вселената е сътворена от Бога (или Духа); процесът на сътворението е Бог в движение (или Разум); а обект на сътворението е физически­ят свят (включително физическото тяло). Те­зи три компонента на реалността – дух, разум и тяло, или наблюдаващ, процес на наблюдение и наблюдаван – в основата си са едно и също нещо. Всички те идват от едно място: от по­лето на чистата потенциалност, която е на­пълно непроявена.

Физическите закони на Вселената представ­ляват всъщност целия този процес на Бог в дви­жение, или Съзнание в движение. Когато ги про­умеем и започнем да ги прилагаме в живота си, ще бъде създадено всичко, каквото пожелаем, защото същите тези закони, които природата използва, за да създаде гора или галактика, звез­да или човешко тяло, могат да реализират на­шите най-съкровени желания.

А сега нека се запознаем със Седемте духовни закона на успеха и видим как можем да ги при­ложим в живота си.

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://danchovasilev.com/

Физика на вярата *2*

ОТ АВТОРИТЕ

На границата с третото хилядолетие Русия бе постигната от зла участ. Прекрасната ни волна и просторна страна с очи като синчец, се оказа под игото на плътно тъмно поле от негатив­на енергия, което се проявява в почти ежеднев­ни катастрофи от техногенен характер, природни ката­клизми, въоръжени конфликти, умишлено органи­зирани взривове и пожари. Какво става? Защо?

Преди няколко години в телевизионното предаване “Моментът на истината”, журналистът Л. Караулов зададе следния въпрос на ръководителя на  известната днес фирма “Аерофлот”: “Смятате ли за нормално един ръководител на фирма да разполага с огром­ни лични доходи, а в същото време академик Д. С. Лихачов да получава мизерна заплата?” Отговорът бе потресаващ: “Значи, академик Лихачов сега просто не е необходим”. Ето защо –   след като  “академик Лихачов не е необходим” – наемници убиват “необходимите” ръководители, взривяват жилищни сгради и подлези; затова расте духовната и нравствена празнота в обществото.

Чувството на безсилие, депресия и равнодушие на едните и цинизмът, алчността, злобата и ненаситността на другите създадоха това негативно енергийно поле, което днес задушава Русия!

Сега това  осъзнават  много учени, религиозни деяте­ли, високоразвити в нравствено отношение членове на обществото. Нещо повече, те правят всичко възможно за  спасяването на страната и хората. Ние всички  започваме да го проумяваме — бавно, мъчително, недоверчиво и плахо. Пътят на духовното възраждане и нравственото пречистване е дълъг и труден. И всеки, който може, следва да внесе своята лепта в това благородно дело.

Предлаганата книга “Физика на вярата” е призвана да способства за духовното и нравствено възраждане на човека и обществото.

С разбирането, че колкото и да повтаряш “халва, халва“, в устата ти по-сладко няма да  стане, авторите очевидно са избрали най-ефективния начин за информиране на  читателя: те използват доказани и обяснени от науката факти, потвърждаващи че Тънкият Свят, фините човешки тела, Душата, Духът, физическата основа на съзнанието и мисълта са реалност.

В първата глава на книгата –  “Науката признава съществуването на Твореца” – инте­ресно и убедително се разказва за сливането на науката с религията. Науката и религията са двете крила, които ще помогнат на Русия “да полети”, но затова е необходимо научните доказателства на религиозните истини да стигнат до колкото може повече хора в страната.

Не случайно акад А.Е.Акимов. от Руската академия за естествени науки пише: “Физиката признава Свръхразума!” Акад. П.Бехтерева, член на Руската академия на медицинските науки и на Руската академия на науките казва: ”Бог съществува!”, а президентът на Руската Академия на Науките акад. Ю.Осипов от високата трибуна на Всемирния Руски Народен Събор открито заяви: “Учените стигнаха до извода за съществуването на  Твореца!”

Директорът на Центъра по физика на вакуума, занимаващ се с изсле­двания на Тънкия Свят акад. Г.И.Шипов от РАЕН казва: “Аз  твърдя, че съществува нова физическа теория, създадена в резултат на развитието на  представите на А.Айнщайн, в която се появява едно ниво на реалността, синоним на който в  религията се явява Бог – една реалност, носител на всички признаци на Божественото. Твърдя само това. Не знам, как е устроено това Божество, но то реално съществува. Не е възможно да Го опознаем и “изучим” с нашите методи.  Науката не доказва, а само казва, че Бог съществува.”

От изключителна важност е, всеки жител на страната ни да разбере и почувства в сърцето си, че над всички ни е Бог! Всеки е свободен да вярва или не на религиозните твърдения, но когато за това започва да говори науката, опираща се на теоретични и практически изследвания и неопровержими факти, всеки един от нас следва да преразгледа възгледите си и да направи преоценка на жизнените си ценности.

За да могат научните доказателства на религиозните истини да станат разбираеми за  широк кръг читатели, във втората глава на книгата “Научни аспекти на тайните на  Мирозданието” интересно и увлека­телно са изложени основите на физиката – от етера на Нютон до теорията на физическия вакуум на Г.И.Шипов. Този сложен материал е изложен в една проста, достъпна и рабираема система, в която изследванията на Нютон, опитите на Физо и Майкълсън, теорията на относителността на Айнщайн, квантовата механика, изключителните трудове на Дирак и, най-накрая, уникалните изследвания на академик Г.И.Шипов и трудовете на Института по теоретична и приложна физика неумолимо водят читателя към физиката на Тънкия Свят, опознаването на която води до разбиране на природата на съзнанието, мисълта, Единното Информационно Поле и Колективния Разум. Следва да се подчертае, че втора глава съдържа прекрасен методически материал за изучаване на физика от ученици и студенти. Ще отбележим като досаден куриоз, че най-забележителните научни разработки от последното десетилетие, кардинално променящи нашия светоглед, до ден-днешен не присъстват в  учебната литература.

В третата глава на книгата – “Информация, съзнание, човек”, в увлекателна форма се  обясняват най-сложни понятия за информацията и съзнанието, разглежда се същест­вуването на човека в торсионните полета – носи­тели на  информацията, съобщават се сензационни научни факти, получени предимно от руски учени. Интерес представ­лява научната версия за сътворяването на Света, която е в пълно съответствие с възгледите на професор Е.Р.Мулдашов.

 Книгата “Физика на вярата” е призвана да помогне на читателя в това трудно време да намери в себе си онази вътрешна духовна сърцевина, която ще му помогне да устои на всякакви трудности, да премине през всякакви изпитания.

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.beinsadouno.com

Физика на вярата *1*

Физика на вярата

Татяна и Виталий Тихоплав

 Уважаеми читатели! Смятам, че предложената на вашето внимание книга “Физика на вярата” e нещо изключително рядко.

Сигурен съм, че авторите на  тази книга са внимателни наблюдатели и задълбочени учени,   посветили труда си на едно дело с изключителна важност – да просвещават хората в духа на високата нравственост  и научния подход към  истината.

В книгата лесно, просто и интересно се разказва за реални парапсихологични и паранормални факти, цитират се мъдри мисли на изтъкнати хора, съумели да прогледнат отвъд  чертата към Тънкия Духовен Свят. В книгата убедително се разказва за взаимовръзката на науката с религията, за необходимостта от сливането им в единно развиващо се знание – за това говорят представителите на световната наука и религиозните дейци.

В книгата достъпно се разказва за най-новите изключителни постижения на  теоретичната и на практическата физика; за откриването на петото фундаментално взаимодействие – информационното; за Физическия Вакуум и торсионните полета. Тези забележителни научни открития позволиха на учените да разберат същността на Тънкия Свят, да обяснят природата на Съзнанието, Мисловната дейност, Душата и да признаят Абсолюта.

Книгата учи хората на най-важното в техния живот: да обичат Живота, да обичат хората, да обичат и пазят Природата.

Внимателно четете книгата “Физика на вярата”. В процеса на четене внимателно  наблюдавайте реакцията си. Сигурен съм, че след като прочетете тази интересна книга, много неща ще ви се изяснят и ще станат по-разбираеми за Вас.

Академик А.И.Федотов, Президент на Санкт-Петербургската инженерна академия, Санкт-Петербург, 18 август 1999 г.

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.beinsadouno.com

Translate »
error: Content is protected !!