УЕЙН  ДАЙЪР – Ще го видиш, когато повярваш в него 2

 

 

 

 

Оливър Уендъл Холмс веднъж каза: „Човешкият ум, протегнат към нова идея, никога не се връща обратно към първоначалните си дименсии.“ Принципите, за ко­ито пиша в тази книга, може да изискват от вас да се „про­тегнете“ към нови идеи. Ако приемете тези думи и ги приложите в живота си, ще почувствате белезите на протягането в ума си и никога няма да се върнете об­ратно към съществото, което сте били преди това.

Думата „то“ се появява два пъти в заглавието на та­зи книга[1] и се отнася и двата пъти до онова, което може да се нарече лична трансформация. Тя се появява с дъл­бокото вътрешно познание, че всяко човешко същество е много повече от физическо тяло и че същността на това да си човек включва спо­собността да мислиш и чув­стваш, да притежаваш по-висше съзнание и да знаеш, че съществува интелект, който изпълва всяка форма във вселената. Вие сте способни да проникнете в тази неви­дима част от вас, да използвате ума си по начин, който вие изберете, и да осъзнаете, че това е вашето същ­ност­но човешко качество. То изобщо не е форма или тяло, а нещо много по-божествено и ръководено от сили, които винаги действат във вселената.

Принципите в тази книга започват с предпоставката, че вие сте душа в тяло, а не тяло с душа, че не сте човешко същество с духовен опит, а духовно същество с човешки опит. Илюстрирал съм тези принципи с много преживя­вания, които са част от моето пътуване на лична трансформация, за да донеса във вашия дом, при вас, моите схващания. Знам, че тези принципи работят във вселената дори когато седите и четете тези редове. Те работят незави­симо от мнението ви за тях точно както принципите на храносмилането и дишането работят в този момент в тялото ви без вашата помощ. Независимо дали вярвате в тях или не, те ще си работят. Но ако решите да се настроите към тези принципи, може да откриете, че живеете на съвършено ново рав­нище и се радвате на по-високо ниво на съзнатост – на събуждане, ако желаете.

[1] Оригиналното заглавие на английски език е „You’ll See It When You Believe It“. – Б.пр

УЕЙН  ДАЙЪР – Ще го видиш, когато повярваш в него 1

 

 

 

УЕЙН  ДАЙЪР

 

 

Ще го видиш, когато повярваш в него

 

 

Пътят към вашата лична трансформация

 

Психология на човешкото всекидневие

 

 

 

 

Джон Куинси Адамс е добре, но къ­щата, в която живее сега, е поруте­на. Тя е почти пред рухване. Изми­налото време и сезоните почти са я разрушили. Покривът й е напълно изкорубен. Стените са доста разру­шени и се люлеят от всеки повей на вятъра. Мисля, че Джон Ку­инси Адамс много скоро ще трябва да се изнесе оттам. Той самият обаче е добре, доста добре.

Джон Куинси Адамс

 

 

 

Въведение

 

 

 

 

 

Не можете да изпиете думата „вода“, формулата Н2О не може да държи кораба на повърхността на водата. Думата „дъжд“ не може да ви намокри. Трябва да изпитате на живо водата или дъжда, за да знаете наистина какво означават тези думи. Защото сами по себе си те ви държат на няколко крачки от опита.

Така е и с всичко, за което пиша в тази книга. Това са думи, чийто сми­съл е да ви заведат до прекия опит. Ако думите, които пиша, ви звучат като верни, е много вероятно да приемете представените тук идеи и да съз­дадете собствен опит посредством тях. Аз вярвам в тези принципи, през цялото време виждам как работят и ис­кам да споделя своя опит за това, как те са ра­ботили при мен.

В своя живот вие също до голяма степен виждате оно­ва, в което вяр­вате. Ако например силно вярвате в оскъ­дицата, редовно мислите за нея и я превръщате в цен­тър на своите разговори, аз съм напълно убеден, че виж­дате доста много оскъдица в живота си. От друга стра­на, ако вярвате в щастието и изобилието, ако мислите само за тях, говорите за тях с другите и действате съоб­разно вашата вяра в тях, човек може спокойно да се об­заложи, че вие виждате онова, в което вярвате.

 

1

Translate »
error: Content is protected !!