Учителят Петър Дънов за Библията *8* – С Ъ Т В О Р Е Н И Е Т О Н А С В Е Т А

С Ъ Т В О Р Е Н И Е Т О  Н А  С В Е Т А

 

 

 

 

ШЕСТ БОЖЕСТВЕНИ, А НЕ ЧОВЕШКИ ДНИ!

 

 

 

 

 

            Богословите и досега още защитават твърдението, че Господ създал в шест човешки дни света. Но така ли е? В шест дни ли е създаден? В едно изгряване и едно залязване? – Това е човешко разбиране. Но светът не е така създаден.(24, с. 41)

 

 

            Как мислите: в границите на Божиите възможности само един начин ли съществува, по който светът може да се създаде? Много начини има, по които светът може да се създаде. Казано е в Писанието, че първия ден Бог създаде небето и земята. Съвременните учени пък, като говорят за земята, те разглеждат нейните пластове – как били нагънати, пречупени, и оттук вадят своите заключения. Промените, през които е минала земята, включват един дълъг период от време, което не противоречи на Писанието. Там е казано: “В първия ден”, но трябва да се добави думата “Божествен”. И тогава, като се каже: “В първия Божествен ден”, това подразбира вече онзи дълъг период от време, през който нашата Земя е минала ред промени, докато дойде до положението, в което я намираме днес. Едно трябва да знаят учените, а именно: каквито огъвания или пречупвания да са ставали със земните пластове – във всичко това има голяма разумност.(82, с. 206)

 

 

            Сега от вас, като ученици, се изисква да имате търпение – спокойно да решавате задачите и противоречията в живота си, както Бог при създаването на света е имал великото търпение да събира микроскопически частици от материята, за да създаде великата вселена, която виждаме пред нас. Знаете ли колко труд, какви усилия на милиони същества са вложени в създаването на Земята? Лесно е да се каже, че Земята е създадена в един ден, както е писано в Стария Завет, но ако отворите страниците на живото Битие, там ще разберете какво представя този един ден! Като разберете как е станало създаването на Земята, вие трябва да кажете: “При това положение на нещата и аз мога да работя, както са работили всички същества преди мене, както работят тия същества и днес.”(130, с. 172)

 

 

            Ние трябва да знаем и разбираме основния закон на познанието – трябва да намерим двете крайни точки от развитието на един предмет: неговото начало и крайната точка на развитието му, неговата пълна цялост, а също така трябва да изследваме междината на тези крайни точки. Във връзка с познаването ще ви говоря сега върху първите две глави на “Битие”-то, което е битие на човешката душа. Там се казва: “Отначало Бог създаде небето и земята”, т.е. Бог е определил двете крайни точки, в които е искал да работи, като направил небето и земята. Тук се подразбира не тази земя, която виждаме (защото в сравнение със земята, за която аз ви говоря, тя е един малък остров). В цялата вселена има само една Земя, едно Небе и едно Слънце. Има много слънца, но другите слънца по отношение на Слънцето, за което тук става дума, са като нашите електрически лампи по отношение на естествената виделина. Тези светила, които виждаме, са поставени да осветяват само съществата, които са около тях. Под думата “небе” се подразбират съществата, създадени преди човека, а те са ангелите, архангелите, херувимите, серафимите и човешките души. Земята е човешката душа… Върху земята нямало ред и порядък, била неустроена и пуста, но Бог рекъл: “Да бъде виделина!” И настъпи виделина. Така че виделината е една Божествена сила, която разкрива вътрешните качества на нещата, т.е. виделината трябвало да дойде, за да определи нещата, а и нещата да се самоопределят. Първата сила, която е дошла в света и е започнала своята дейност, това е виделината. Денят, за който се говори в петия стих, е символ на виделината, която е положителна сила, докато нощта е символ на тъмнината – отрицателна сила. Тук се описва един период, за който може да кажем, че е период на борба на най-висшите духове, които са взели участие в творческия акт на вселената. По-нататък се говори за небесната твърд…

 

 

            … Твърд – защо Бог направи тази твърд? За да не би тези напреднали същества, толкова красиви, да се увлекат в земните неща. Ако вие имате лаборатория, заграждате я, за да не влезе някое дете и нанесе там повреди – колко повече основания имаше Господ да направи преграда между земното и небесното, определяйки с това развитието на човешката душа! Тази преграда показа мястото, откъдето хората са започнали да слизат надолу, както екваторът е мястото, откъдето хората отиват на север. Образуват се два противоположни полюса – тъй развитието на корените в едно дърво показва процеса на нашата човешка еволюция, докато развитието на клоните показва пътя, по който ангелите са минали. Но понеже има диаметрална разлика, ангелите идват, като слизат надолу, а ние идваме, като отиваме нагоре. Ние сме започнали да учим отгоре надолу, докато ангелите имат правилното схващане за нещата, поради което са поставени за учители на човечеството…

 

 

            … Значи: първият ден – за първото тяло, вторият ден – за второто тяло, и третият ден – за третото тяло… Някои хора, дори и учени, се чудят как е възможно това да се направи за толкова малко време. При човека много неща са невъзможни, докато при Бога всичко е възможно. Божествената земя, към която ние отиваме, се различава твърде много от мястото, дето сега живеете и което в сравнение с онази земя, в която отивате, е малък остров. И така, в четвъртия ден Бог направи физическото тяло, жизнената енергия, принципа на оплодяването и размножаването. И понеже в слизането си човек е отишъл много далеч, поставено е Слънцето, та като се завърне един ден, да знае мястото, откъдето е тръгнал. И в тези четири дни (четири периоди) вие сте пребродили четири планети – тази сега е четвъртият ви затвор. След него ще влезете в петия, шестия и седмия, подир което ще се върнете назад и ще ви останат още три периода, за да се съедините с Бога.(150, с. 97-100)

 

 

            … Същото нещо се отнася и до четенето на Писанието: ако приемете нещата буквално, те носят смърт; ако ги приемете по дух, те носят живот. Има неща, обаче, които могат да се вземат в буквален смисъл, но повечето трябва да се разбират по дух. Прочетете, например, първата глава от “Битие”-то и размишлявайте върху нея, да видите какво ще разберете. В първите няколко стиха на тази глава е казано: “В начало създаде Бог небето и земята, а земята беше неустроена и пуста. И рече Бог да бъде виделина, и стана виделина… И нарече Бог виделината ден, и тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро – ден първи.” Първият ден подразбира цяла епоха, цяла култура, работа на хиляди напреднали разумни същества, които изпълнили Божията дума – разделили тъмнината от светлината. Тъй щото светлината, от която ние днес се ползваме, е резултат на работата, на усилията на безброй разумни същества, които са прилагали ред методи, закони, докато я произведат. До това време светлината е съществувала само в духовния свят, но не и на физическия. За да се създаде светлина и на физическия свят, трябвало да минат хиляди и милиони години. Като се говори за светлината, наред с нея изпъква тъмнината. Тъмнина е всичко онова, което не може да се превърне в светлина. Има известна част от материята или известна област от живота, която по никой начин не може да възприеме светлината, вследствие на което всякога остава тъмнина. А всичко онова, което, само по себе си, е тъмнина, не може да се развива и затова очаква някаква бъдеща еволюция. Всеки живот, който е произлязъл от светлината, има условия да се развива. Този живот, който ние прекарваме на Земята, е живот на светлината. Ако разумните, напредналите същества не бяха създали светлината, и ние нямаше да се радваме на сегашната култура; нямаше да разбираме какво значи ден, а още повече – какво означават думите “ден първи” на “Битие”-то. Следователно същото може да се каже и за вас: и вие, в първия ден на вашия живот, създадохте светлината. Първият ден на живота подразбира деня на светлината, а той – възможности, условия за работа.(148, с. 46)

 

 

            Всеки ден има свое предназначение. Но хората, като не разбират това, не отдават истинския смисъл, който дните имат в човешкия живот. За пример, в първия ден Бог казал: “Да бъде виделина! И видял Бог, че виделината е добро. И станало вечер, и станало утро – ден първи.” Това е неделният ден, денят на виделината. На втория ден Бог разлъчил водата от вода, т.е. разделил висшия живот от низшия, понеже водата, както казах, е емблема на живота. Той създал твърдта като граница между тия два живота и понеже еволюцията на този ден не е завършена, Бог не се е произнесъл върху него. И станало вечер, и станало утро – ден втори. В третия ден Бог заповядал да се събере водата, която била под небето (т.е. низшият живот) в едно място и да се яви сушата, която е емблема на човешкия мозък и на човешкия ум. И нарекъл Бог събраната вода – море, а сушата – земя. И видял Бог, че това е добро, и затова рекъл на земята да произведе всички видове растения, като подразбирал да се явят всички добри мисли в света. И станало вечер, и станало утро – ден трети. А в четвъртия ден Бог рекъл да се явят двете големи светила на твърдта небесна, за да разлъчат деня от нощта. Той е подразбирал: първото светило (голямото) е умът, а второто (сърцето), чрез които човек да прави разлика между доброто и злото, т.е. да разграничава едно състояние от друго. И тъй, четвъртият ден е ден, в който трябва да се създадат условията за развиването на човешкия ум и човешкото сърце. И направил Бог всичките звезди, които означават всичките сили вътре в човешкия живот, поставил ги на твърдта небесна (която подразбира човешката душа), за да светят на земята заедно с голямото светило (ума) и малкото светило (сърцето), да владеят деня и нощта и да разлъчат виделината от тъмнината. И видял Бог, че е добро, и станало вечер, и станало утро – ден четвърти. И рекъл Бог в петия ден водата да произведе всички видове гадини одушевлени и птици да летят над земята, под твърдта небесна, а те означават всичките стремежи и ламтежи на човешкия живот. И понеже това давало насока и смисъл на човешкото развитие на земята, Бог видял, че е добро, и ги благословил да се плодят и множат. Затова и нашите желания постоянно, всеки ден се плодят и размножават. И станало вечер, и станало утро – ден пети. И в шестия ден Бог рекъл да направи човека, т.е. разумното, по образ и подобие Свое, да владее над морските риби (над своите земни желания), над небесните птици (над своите мисли) и над скотовете на всичката земя (значи над своите пориви), над всичките гадове, които пълзят по земята (т.е. над своите страсти, които пълзят в неговия мозък). И след това Бог вдъхнал на човека Своето дихание, дал му разумната душа да Го познава във всичките си пътища и да работи и действа тъй, както Бог е работил. И така, когато искаш да посетиш някого, да осветлиш живота му, ще отидеш при него само в неделята, защото тя е ден на виделината, ще му занесеш, значи, виделина. Когато искаш да посетиш някой болен, ще направиш това в понеделник, защото този ден носи живот в себе си, и пр.

 

 

А в седмия ден Бог си починал. Това подразбира, че седмият ден е ден на доброто, в който Бог е почнал да проявява Своята Любов към човека. Затова го е поканил да участва в това велико Божествено дело на Божествения живот. И тъй, приложете съботата в живота си по новия начин, опитайте това, което ви казвам. Доброто и Любовта трябва да бъдат празнични дни за човека. Това трябва да бъде почивката му през целия му живот.(125, с. 356)

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

 

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *7*

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да се знае какви бяха първите отношения на първия човек. Когато беше в райската градина и когато около него нямаше още никакъв живот, неговите първи отношения бяха към Бога. Бог посещаваше първия човек всяка сутрин и му преподаваше уроци при изгрева на слънцето по един час. Той преподаваше уроци на Адама, на първото Свое създание, как да живее, как да обработва градината. Един ден Адам свърши това теоретическо училище и влезе в опитното училище на райската градина, да обработва растенията и да изучава зоологията, за да тури имена на всички животни. Господ му каза: “ Аз те учих, а ти сега трябва да туриш имена на всички тия животни.” Това, което Мойсей каза за Адама, аз малко ще го коригирам, т.е. няма да го коригирам, но ще кажа как седи истината по този въпрос. Господ прекара всички животни пред Адама и го накара той да им даде имена. Всяко животно си има свое значение – в азбуката на Природата всяко животно имало свое определено предназначение. Каквито имена дал Адам, Господ ги одобрил и на гърбовете на тия животни били написани имената им. Обаче останал един въпрос неразрешен: Господ запита човека за неговото име, но той не го знаеше. Тогава Господ го приспа, извади две от ребрата му и направи от тях едно същество, за което Адам каза: “Това е плът от плътта ми и кост от костта ми.” Как нарече това същество? Вие казвате “Ева”, а той го нарече “Йехова” – същество, направено от Бога. Името му е съставено от четири букви. Първата буква е И – принципът, който твори. Втората – О – принципът, който съхранява; третата изразява принцип, който държи нещата в равновесие, и последната буква е пак повторение. Евреите произнасят това име така: “Иот хей вав хей.”(60, с. 55)

 

 

            Пророкът преди хиляди години е говорил, че Духът на Господа Йехова ще бъде с него да благовества. Какво да благовества? – Разумното. Вие, които ме слушате днес, трябва да знаете, че спасението на човечеството не седи в никакви църкви. Спасението на човечеството не седи в никакви хора, в никакви светии, в никакви ангели. Светиите, ангелите, добрите хора на земята – това са само служители на Бога. Спасението на света седи в Бога, Който е направил света. Този Бог има три атрибута – Любовта е Негова същина, Мъдростта е Негова същина, Истината е Негова същина. Те излизат само от Него. Там, откъдето излизат тези три велики добродетели, се проявяват всички други неща. Следователно спасител в света е само Бог. Той обема и прониква всички. Всички същества – от най-висшите до най-низшите сфери – слугуват на този велик Бог. И ако искате, вие можете да Го опитате. Как? Обърнете се с всичката си душа, с всичкото си смирение към Него и кажете: “Господи, тъй както всички светии Ти служат, тъй както всички ангели Ти служат, тъй както всички добри, праведни хора Ти служат, така и аз с техния дух се обръщам към Теб, изяви ми се!” Опитайте Бога така и ще видите, че Бог е верен. Ако решаваш някоя трудна задача, Бог ще те осветли. Ако си болен, Бог ще внесе в тебе здраве. Ако имаш някое терзание, което смущава душата ти, пак се обърни към Бога. Работи и чакай, Той ще ти изясни тази велика Истина. Не бързайте, може да почакате още хиляди години. Чакали сте толкова, ще почакате и още – това нищо не значи. Времето и пространството – това са само условия, при които Бог може да се изяви в разумния живот. Само по този начин можем да се повдигнем. Каква полза, ако бързаме и изгубим всичко?(131, с. 180)

 

 

            Някой седи, мисли и се запитва какво да прави, отде да вземе хляб. Защо мислиш напразно? Години ще мислиш и нищо няма да направиш. Стани рано сутринта, започни да работиш и кажи: “Йеова и ре.” Това значи: “Господ ще промисли.” Бог е промислил вече, ти ще работиш и хлябът ще дойде. Обеднял някой – ще забогатее. Пропаднал на изпит – ще издържи. Изгубил парите си – щастието му ще проработи. Каквото и да ви се случи, дръжте положителна мисъл в главата си. Питаш: “Ако държа положителна мисъл, ще стане ли това, което поддържам?” – То е станало, няма защо повече да става. Ти търсиш подкрепа, а вече имаш такава. Има разумност в света, която е определила кой на кого да помага. Това е определено в Божия план. Ще кажете, че трябва да се доказва това. – Божественото не се нуждае от доказателства.(54, с. 71)

 

 

            “Духът на Господа Йеова е върху мене”(Ис. 61:1). – Това е идея, която може да стои във вашия ум като семка, затворена в кутия, а може да бъде семка, посята в земята. В първия случай семката ще остане неразбрана за вас, а във втория случай тя ще покълне, ще израсте, ще даде плод, който след време ще узрее и ще го опитате. Следователно истинското познаване на Духа подразбира, че плодът е опитан…

 

 

            … Пророкът казва: “Духът на Господа Йеова е върху мене.” Това значи: Любовта на Господа е върху мене. Дойде ли Любовта в душата ти, всичко можеш да направиш.(145, с. 189 и 194)

 

 

            Когато Бог говори някому, той поет ще стане. Когато Бог говори някому, той музикант ще стане. Когато Бог говори някому, той държавник ще стане – не такъв, каквито са българските държавници – нещо особено ще бъде. Когато Бог говори на някой човек, той избавител ще стане. Ще освободи един народ, като Мойсея, ще напише нова конституция. Когато Бог проговори за пръв път на Мойсея, той избяга, но след това Го послуша и големи чудеса направи в Негово име. Той изведе израилския народ, но кога? – Само след като му проговори Господ. Когато Мойсей отиде при фараона, той го запита: “Кой те прати тука?” – “Прати ме Йехова, Бог на Авраама, на Исаака и на Якова.” Казва му Фараон: “Аз не познавам този Бог.” Фараон имаше друго понятие за Бога. Мойсей му казва: “Аз ще ти покажа, че този Бог, Комуто служа и Когото познавам, е силен.” И започна се състезание между боговете на Египет. С кого? – С Христа. Кришна или Христос – един и същ е Той, Който се проявява във всички народи – Йехова. Всяко нещо, което носи живот и светлина в себе си, иде от Бога. И започна се състезание между боговете. Най-после Фараон повярва, че действително Бог е проговорил на Мойсея. Когато дойдем в света, трябва като Мойсея да покажем на хората, че действително Господ ни е говорил. Казвам: Господ може да ни проговори още днес! Ако вие можете да се освободите от всички свои недъзи, ще разберете, че сте цял народ – една велика душа, заобиколена с хиляди други души. Вие сега имате повърхностни вярвания. Ако четете Сведенборга, ще видите, че неговият възглед за живота е приблизително верен, т.е. близко до Истината.

 

 

Когато Христос е дошъл на Земята, Той бил придружен от хиляди ангели. Той представлява сбор от хиляди добри души. Навсякъде, дето и да ходим, щом Бог ни е проговорил, придружават ни много напреднали души. Те ни предават своите мисли и по този начин ставаме видни хора. Онзи поет, който пише, не е сам. Онзи лекар, който възкресява мъртвите, не е сам. Онзи художник, който рисува, не е сам. Ако аз мога да възкресявам мъртви, това е Божествена сила. Аз няма да се спирам да убеждавам хората върху този въпрос, но казвам: щом Бог действа, чрез Него всичко може да се направи.(131, с. 149)

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

 

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *6*

Й Е Х О В А

 

 

 

            Творецът на великата вселена е скрит във вечността. Където и да Го търсим, на която и страна да търсим стъпките Му, ние не можем да намерим никаква следа, която да ни даде някакво указание за Неговото местопребиваване. Къде е Той, Великият? Виждаме, че Той е присъствал навсякъде и оставил творения на Своята творческа сила във всяко направление. Но пътя  на Своето свято жилище, мястото на Своето пребивание завинаги е скрил от погледите на всички смъртни. Чувстваме, като че ли Той е присъствал моментално навсякъде и в едно и също време е действал и вътре, и вън от нещата. Не можем обаче да кажем, че Той е тук или там. И какво по-силно можем да кажем за Него от думите: “Бог е дух!” Пред умствения ни поглед вселената се разкрива като една дивна гледка. Тя ни изглежда като един великолепен дом, чиито стълбове и сводове се издигат сякаш някъде изпод нозете ни, крепейки цялото здание на пространството. Не се вижда къде се покоят основите на този дом. Светът прилича на подвижната скиния на Израиля, която се носи из вселената от силите на Йехова, придружени от безбройните небесни войнства на Елохима, които се връщат от победите си към пределите на вечното царство на мира – царството на Господа Бога Саваота.(95, с. 64)

 

            Сегашните хора имат една много смешна идея за Бога – говорят за Бога, без да имат определена идея. Евреите, например, са имали една ясна и определена идея за Бога – за тях името на Бога е било свещено и са го писали с 4 букви: IEVE, като едната се повтаря; значи за тях името на Бога е съставено от три букви, които представляват трите велики принципа на битието – Любовта, Мъдростта и Истината. Те са го произнасяли на срички, което на еврейски се чете тъй: “Йод, хе, вау, хе”. Първата буква I означава туй Същество, Което всичко създава; втората буква Е – туй Същество, Което всичко поддържа и уравновесява; и третата буква V е закон на равновесие – туй Същество, Което изправя всички противоречия. Защото в света съществуват големи противоречия, които постепенно трябва да се изгладят. Противоречията съществуват по простата причина, че светът е в едно прогресивно и развиващо се състояние.(4, с. 123)

 

            Съвременните хора са дошли на Земята, но не знаят своя произход. Преди потопа те произлезли от Адам и Ева, затова могат да се нарекат адамисти и евисти. След потопа, обаче, едни са произлезли от Сим, други – от Хам, а трети – от Яфет. Днес всеки човек трябва да знае от кого от тримата синове на Ной е произлязъл. Какво означава името Адам? Понеже първият човек е бил направен от червена пръст, Адам означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа Си – Атма. Адам е първото същество, което е носило Божия Дух, Божието дихание в себе си. Ева е първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова. Силен е само онзи човек, който носи свещеното име на Бога. Погрешката на Ева се заключава в това, че опетни свещеното име на Бога. Погрешката на Адам пък се заключава в това, че не послуша Божия Дух в себе си. Кажат ли на някого “адамист”, той трябва да знае, че му е дадена задача да освети Духа Божий в себе си. Кажат ли му “евист”, той трябва да знае, че му е дадена задача да освети името Божие в себе си. Какво означава името Яфет? На руски “я” означава аз, а на турски – масло. На английски “фет” означава вяра и съдба. Яфет носи вяра и съдба – зависи от произношението. Яфетистите са хора, които разбират нещата добре и ги държат в ръката си. Със своята желязна воля и организация те държат света в ръцете си.(139, с. 92)

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

 

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *5*

 

 

 

 * Ако нямате желание да учите, ако нямате желание да работите, ако нямате желание да служите – нямате бъдеще

 

 * Какво значи “служене на Бога”? – Да съзнаваш, че всичко идва от Бога, и да съзнаваш, че няма равен на Него… Ако служите на Бога, всеки ще ви обича.

 

 * Всяко нещо, което подтиква вашия ум към светли мисли, то е Божествено. Всяко нещо, което подтиква вашето сърце към правилно чувстване, то е Божествено. Всяко нещо, което подтиква вашата воля към работа, то е Божествено. 

 

* Дайте път на Божественото! Божественото няма да дойде по този път, по който вие си мислите. То си има свои пътища. Никой не може да определи по кой път ще дойде Божественото.

 

  * Единственото нещо, което повдига човека, това е работата. За да се проявиш в каквото и да е направление, трябва да знаеш да работиш както трябва. Човек като мисли – това е работа, като чувства – това е работа, като постъпва добре – това е работа. Всички на работа!

 

  * Във всяка работа човек трябва да пее и славослови Господа, за да бъде плодът на тази работа благословен.

 

  * Не е нужно окръжаващите да знаят твоите духовни възгледи. Духовният елемент е нужен на човека дотолкова, доколкото той сам да разбере вътрешния смисъл на нещата.

 

  * Истината може да се говори само на онзи, сърцето на когото трепти от Любов, умът на когото е пълен със светлина, защото този човек може да разбере Истината. Когато сърцето е раздвоено и умът помрачен – човек не може да разбере Истината.

 

 * Истината се заключава в това: да съзнава човек, че Бог живее в него и той живее в Бога.

 

 * Човек може да намери истинския път само във време на мъчнотии и страдания. Човек, който иска да се движи по правия път, ще срещне най-голямото съпротивление.

 

 * Здравето зависи от онези хубави мисли, които отхранвате в себе си. Аз ще се уча от черешите, от ябълките, от сливите. На тях се качвам, късам плодовете им – те не се сърдят. Аз се уча от тях, и от лозите се уча. Тази лоза, която може да хване слънчевите лъчи, да ги облече по един чуден начин – мислите ли, че това не е работа на някое разумно същество? Дърветата, растенията са спящи ангели, дошли на Земята да дават пример на самопожертване. Туй, което може да ни направи щастливи навсякъде, това е Божията Любов.

 

 * Желая ви вашата проявена любов да бъде като Божията Любов!

 

 * Реално е само това, което никой не може да ти отнеме. Единствената собственост на човека е неговият дух, неговата душа, неговото сърце и неговото тяло.

 

 * Някой път може да не сте разположени, да сте отпаднали духом. Отидете край някое яко, хубаво дърво, облегнете гърба си на него (главата да не е допряна), оставете се така няколко минути – състоянието ви ще се подобри. Когато седнете на някой хубав камък, той ще ви придаде твърдост. Обезсърчени сте – вървете срещу течението на някоя хубава бистра рекичка. Природата е разрешила всички противоречия, трябва да взимате поука от нея. Всичко в света проповядва Словото Божие. Трябва да имате такова отношение към животните, каквото имате към хората.

 

  * Всяко движение трябва да бъде израз на една свещена мисъл.

 

 * В природата теория не съществува. По-добър учител от природата няма де да намерите, затова вслушвайте се в това, което тя ви говори.

 

 

                        (Мислите на Учителя са от втори и трети том на “Свещени думи на Учителя”, Сф, 1994, ИК “Всемир”)

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

 

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *4*

ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ

 

            Тази книга би могла да бъде със значително по-голям обем, но успях да използвам само част от публикуваното Слово на Учителя Беинса Дуно (около 160 източника). Смятам, че макар и в този си вид, книгата притежава известна пълнота, систематичност и представителност за учението Му. Предстои още много беседи за първи път да бъдат обнародвани, прочетени и изпитани в практиката, макар че едва ли някой е успял да приложи всички методи и упражнения на Учителя дори само от издаденото досега: работата със Словото е за цял живот! Мечтая след години да издадем нови томчета – продължение на настоящото! Мечтая преди това да подготвя втората част на книгата “Учителят за Библията”, в която да бъдат събрани тълкувания на отделни, по-трудно разбираеми и парадоксални мисли от Светото Писание. Например, какво означават думите на Христа: “Блажени (са) нищите духом”; как да разбираме словата на Миротвореца: “Не дойдох да донеса мир, а меч”, “Ако дясната ти ръка те съблазнява – отсечи я”, “Лявата ръка да не знае какво прави дясната” и т.н. В беседите си Учителят дава всестранни интерпретации на библейското Слово на различни смислови нива.

 

            Мечтая да работя отново с екип от приятели в духа на разбирателство, сътрудничество и подкрепа. Чака ни още толкова работа! Тук е мястото да благодаря на редактора К. Златев за самоотвержения му труд, както и да призная, че не можах да се съобразя с всичките му корекции. Предпочетох да запазя архаичния език и словоред от времето на Учителя. Не се решавам да наруша прелестта на говоримото слово (такива са беседите Му), а и не смятам, че е наложително. Надявам се читателите също да се наслаждават, представяйки си, че възприемат думите на Учителя така, както са били изговорени някога. Няма смисъл да се стараем Учителят да звучи като съвременен кабинетен учен, а всичките ни грехове пред книжовния български език се изкупват с уточнението, че става дума за автентично говоримо слово. Всъщност въпросът доколко думите на Беинса Дуно са автентични, след като са преминали през няколко стенографи, печатари, редактори, коректори и съставители (макар и най-добросъвестни), е почти неразрешим и поради това е безсмислено да го поставяме. Но в работата си по тази книга съм се старала да не подменям, размествам и поправям (доколкото е възможно) думите на своя Учител. Благодаря и на Н. Конакчиев за бързата компютърна обработка на текста!

 

            В книгата повечето цитати от Библията са по изданието от 1885 година (в превод на П. Славейков), която е ползвал и Учителят. Почти във всяка своя беседа Беинса Дуно многократно говори за Христос. Тук са подбрани някои от най-интересните (според скромното ми мнение) мисли на Учителя за Христа. Убедена съм, че Неговите многопластови тълкувания на библейските образи от разнообразни гледни точки ще бъдат интересни и полезни за читателите!

  1. IV.2003 г. Ваша

гр. Карлово                                                                           Росица Иванова

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *3*

“Учителят за Библията” е книга, която има място във всеки дом. Уверен съм, че тя ще заинтригува не само последователите на Учението на Бялото Братство, но и значително по-широк кръг читатели: философи, богослови, изследователи на езотеричното познание, психолози и социолози, студенти, домакини и просто любознателни люде. Има какво да се научи от нея. Основният принцип, към който се е придържал Учителят Петър Дънов в общуването си с аудиторията: “За всекиго – по нещо!”, е напълно в сила и за настоящото изложение – подбрани пасажи от неговите беседи и лекции с библейска тематика. Няма да останат разочаровани дори и скептиците – текстът на книгата им предоставя предостатъчно материал, за да сверят часовниците на своя критичен анализ. А за онези, които вече са повярвали, че Бог е говорил, говори и ще говори чрез мнозина Свои Избраници, остава единствено неподправеното удоволствие от досега с красотата и правдивостта на една възраждаща духа, пресътворяваща низшето във висше Словесност. За тях остава, разбира се, и поуката, че по Пътя, който са поели, винаги могат да научат нещо ново и че то би могло да се превърне в част от тях, след като го подложат на проверката на опита.

            Приятно четене!

Константин Златев

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *2*

През втората половина на ХIХ век в България се роди човек, за когото неговите последователи са уверени, че е еманация на Мировия Учител, на Христовия Дух. Земното му име е Петър Константинов Дънов (12.07.1864 – 27.12.1944). Познат е и с духовното име Беинса Дуно. Мисията му бе да предаде на хората последната редакция на вечното Слово Божие, актуализираното и пречистено от човешките несъвършенства и изопачения автентично Христово благовестие. Задачата, насочена към бъдещето – изграждането на Новата Култура на VI раса – Културата на Любовта.

 

Както всеки истински Пратеник на Небето, Учителят на Бялото Братство в нашата страна бе изключително скромен. Нито за миг Той не се изкуши да постави печата на собственост върху Учението, което така щедро предлагаше на пробудените и пробуждащите се за Новото души. Напротив, на всяка крачка подчертаваше, че това е Учението на Христос – поднесено две хиляди години след разпятието, възкресението и възнесението на Спасителя, заредено с импулса на планетарното обновление, адекватно на космическия момент от еволюцията на земното човечество. Затова и мнозина го нарекоха Новото учение. А в лицето на Учителя Петър Дънов разпознаха едно от многобройните проявления на Учителя на Учителите, великото космическо Същество Христос. Съхранявайки своята неповторима индивидуалност, всеки от видните духовни Водачи на човешкия род е същевременно носител на Христовото Начало, на Неговата Божествена Същност. И в зависимост от това, доколко присъства и в каква степен се изявява тази Същност в конкретния Посветен, бива обусловен и рангът на неговата планетарна мисия, нейната значимост.

 

И понеже мисията на Учителя П. Дънов бе да продължи и да разгърне делото на Христос, да подготви съзнанието на хората за прехода от една глобална Култура към друга, по-извисена, няма нищо по-естествено от това, че Той – българският духовен Учител – построи учението си върху свещената Книга на християнството, Библията. Повечето от неговите лекции и беседи започват именно с библейски цитат. Върху него се гради логиката, съдържанието и посланието на Учителевото Слово. Неизчерпаемото богатство от библейски сюжети, персонажи и идеи заживява нов живот, става по-близко и по-достъпно и за слушателя, и за читателя, защото е поднесено на съвременен език, подкрепено е с множество примери и разкази от бита и традицията, с поуки от историята – и нашата, и световната. Този своеобразен и по своему уникален прочит на Свещеното Писание – дело на Учителя на Бялото Братство у нас, само за миг преодолява пространствата между Словото на Бога и човешката душа, разкрива вечната и непоклатима връзка между земното и небесното, между материята и Духа, дарява всеки, устремен към и жадуващ Истината, с най-подходящата храна за неговата нетленна природа. Накратко: Учителят дава безвъзмездно и в изобилие, достойно за олимпийско пиршество (ала не по броя и вкусовите качества на ястията и питиетата, а според палитрата и дълбочината на Хляба на Живота – Словото); а търсещият по духовния Път възприема в съответствие с равнището на своята лична еволюция и с готовността на волята му да отстоява системата от убеждения, които той е признал за определящи в своето съществуване.

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.bratstvoto.net/

Учителят Петър Дънов за Библията *1*

Учителят Петър Дънов

за Библията

 

Том първи

(Стар Завет)

 

УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ (БЕИНСА ДУНО) И БИБЛИЯТА

От мрака на вековете изплуват в стройна редица Носителите на Светлината. Рама, Кришна, Хермес Трисмегист, Орфей, Мелхиседек, Мойсей, Заратустра, Буда, Христос, Боян Магът, Петър Дънов (Беинса Дуно)… и колцина още със знайни и незнайни имена. Поглеждат ни спокойно в очите, подават ни с широк жест скрижалите на Словото и отминават. Оттам, откъдето са дошли, там се и завръщат. В онзи извечен Мрак, чиято Светлина е толкова мощна и всепроникваща, че ничий човешки взор не би удържал яркостта й.

И ние, малките човеци, изгубени сред дебрите на собствените си дребнави интереси, цели и щения, лутащи се в лабиринта на безбройните изпитания и изкушения на този пъстър свят на относителността, оставаме сами с Факела на Истината. И се питаме: “За мен ли е или за някой друг?… Няма ли опасност да изгоря в пламъка му?… Защо сянката ми е толкова релефно очертана в кръга на неговия светлик?” И разбираме с непонятна и несрещана до този миг яснота: поемем ли Факела в ръка, връщане назад няма. И се колебаем, и се страхуваме, и треперим за всичко придобито до днес, за което толкова много сме се трудили. И така – докато прозрем, че друг избор просто няма.

Въздъхваме и поемаме по Пътя. Все още не знаем, че най-трудното тепърва предстои.

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.bratstvoto.net/

Translate »
error: Content is protected !!