УЕЙН  ДАЙЪР – Ще го видиш, когато повярваш в него 2

 

 

 

 

Оливър Уендъл Холмс веднъж каза: „Човешкият ум, протегнат към нова идея, никога не се връща обратно към първоначалните си дименсии.“ Принципите, за ко­ито пиша в тази книга, може да изискват от вас да се „про­тегнете“ към нови идеи. Ако приемете тези думи и ги приложите в живота си, ще почувствате белезите на протягането в ума си и никога няма да се върнете об­ратно към съществото, което сте били преди това.

Думата „то“ се появява два пъти в заглавието на та­зи книга[1] и се отнася и двата пъти до онова, което може да се нарече лична трансформация. Тя се появява с дъл­бокото вътрешно познание, че всяко човешко същество е много повече от физическо тяло и че същността на това да си човек включва спо­собността да мислиш и чув­стваш, да притежаваш по-висше съзнание и да знаеш, че съществува интелект, който изпълва всяка форма във вселената. Вие сте способни да проникнете в тази неви­дима част от вас, да използвате ума си по начин, който вие изберете, и да осъзнаете, че това е вашето същ­ност­но човешко качество. То изобщо не е форма или тяло, а нещо много по-божествено и ръководено от сили, които винаги действат във вселената.

Принципите в тази книга започват с предпоставката, че вие сте душа в тяло, а не тяло с душа, че не сте човешко същество с духовен опит, а духовно същество с човешки опит. Илюстрирал съм тези принципи с много преживя­вания, които са част от моето пътуване на лична трансформация, за да донеса във вашия дом, при вас, моите схващания. Знам, че тези принципи работят във вселената дори когато седите и четете тези редове. Те работят незави­симо от мнението ви за тях точно както принципите на храносмилането и дишането работят в този момент в тялото ви без вашата помощ. Независимо дали вярвате в тях или не, те ще си работят. Но ако решите да се настроите към тези принципи, може да откриете, че живеете на съвършено ново рав­нище и се радвате на по-високо ниво на съзнатост – на събуждане, ако желаете.

[1] Оригиналното заглавие на английски език е „You’ll See It When You Believe It“. – Б.пр

Leave a Reply

Translate »
error: Content is protected !!